05 May '23
9;00 Tuesday
by Sheri L 27 Feb '23

27 Feb '23
Tuesday morning ride
by Sheri L 27 Feb '23

27 Feb '23

24 Feb '23
CVC Saturday rides are cancelled
by jerry blkdog.net 24 Feb '23

24 Feb '23
CVC Zwift virtual ride
by Kent Koral 24 Feb '23

24 Feb '23
This weeks CVC rides
by jerry blkdog.net 22 Feb '23

22 Feb '23
Tuesday Morning Ride 9:00
by Sheri L 20 Feb '23

20 Feb '23
Thursday Morning
by Sheri L 15 Feb '23

15 Feb '23
This weeks CVC rides
by jerry blkdog.net 15 Feb '23

15 Feb '23